Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 16. dubnu 2010

20. dubna 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 16. dubna 2010 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,2 mld. EUR na 170,7 mld. EUR.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,4 mld. EUR na 303,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) poklesla o 3,1 mld. EUR na 794,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 5,1 mld. EUR na 117,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 83,6 mld. EUR na 565,2 mld. EUR. Ve středu 14. dubna 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 71,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 70,5 mld. EUR. V tentýž den byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 9,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 15,7 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (během předchozího týdne byla situace zhruba stejná), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 171,1 mld. EUR (oproti 249,3 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 16. dubna 2010 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 1,1 mld. EUR na 47,2 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 81,8 mld. EUR na 259,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 286 699 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 209 896 507
2.1 Pohledávky za MMF 66 587 −64
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 143 309 572
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 28 367 −134
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 752 −397
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 752 −397
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 736 282 5 428
5.1 Hlavní refinanční operace 70 577 −958
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 665 669 6 385
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 35 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 31 733 2 708
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 351 004 2 510
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 47 216 1 109
7.2 Ostatní cenné papíry 303 788 1 401
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 122 0
9 Ostatní aktiva 243 134 −7 287
Aktiva celkem 1 939 989 3 335
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 794 451 −3 065
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 430 869 3 645
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 259 749 81 823
2.2 Vkladová facilita 171 114 −78 176
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 5 −2
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 485 −94
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 125 615 5 170
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 117 477 5 123
5.2 Ostatní závazky 8 138 47
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 36 390 −91
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 128 196
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 13 392 406
8.1 Vklady a ostatní závazky 13 392 406
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 033 0
10 Ostatní pasiva 158 765 −2 833
11 Účty přecenění 249 205 0
12 Kapitál a rezervní fondy 76 655 0
Pasiva celkem 1 939 989 3 335

Kontakty pro média