Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 16 kwietnia 2010 r.

20 kwietnia 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 16 kwietnia 2010 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,2 mld euro do poziomu 170,7 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,4 mld euro do poziomu 303,8 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 3,1 mld euro do poziomu 794,5 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 5,1 mld euro do poziomu 117,5 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 83,6 mld euro do poziomu 565,2 mld euro. W środę 14 kwietnia 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 71,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 70,5 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 9,3 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 15,7 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 171,1 mld euro (wobec 249,3 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu zakończonym 16 kwietnia 2010 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1,1 mld euro do poziomu 47,2 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 81,8 mld euro do poziomu 259,7 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 286.699 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 209.896 507
2.1 Należności od MFW 66.587 −64
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 143.309 572
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 28.367 −134
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.752 −397
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 16.752 −397
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 736.282 5.428
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 70.577 −958
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 665.669 6.385
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 35 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 31.733 2.708
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 351.004 2.510
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 47.216 1.109
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 303.788 1.401
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.122 0
9 Pozostałe aktywa 243.134 −7.287
Aktywa razem 1.939.989 3.335
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 794.451 −3.065
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 430.869 3.645
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 259.749 81.823
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 171.114 −78.176
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 5 −2
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 485 −94
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 125.615 5.170
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 117.477 5.123
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.138 47
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 36.390 −91
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.128 196
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 13.392 406
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 13.392 406
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 53.033 0
10 Pozostałe pasywa 158.765 −2.833
11 Różnice z wyceny 249.205 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 76.655 0
Pasywa razem 1.939.989 3.335

Kontakt z mediami