Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 16. aprílu 2010

20. apríla 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 16. apríla 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,2 mld. EUR na 170,7 mld. EUR.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšill o 1,4 mld. EUR na 303,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 3,1 mld. EUR na 794,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 5,1 mld. EUR na 117,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 83,6 mld. EUR na 565,2 mld. EUR. V stredu 14. apríla 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 71,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 70,5 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v objeme 9,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 15,7 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (približne rovnako ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 171,1 mld. EUR (v porovnaní s 249,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 16. apríla 2010 zvýšil o 1,1 mld. EUR na 47,2 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 81,8 mld. EUR na 259,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 286 699 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 209 896 507
2.1 Pohľadávky voči MMF 66 587 −64
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 143 309 572
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 28 367 −134
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 752 −397
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 752 −397
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 736 282 5 428
5.1 Hlavné refinančné operácie 70 577 −958
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 665 669 6 385
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 35 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 31 733 2 708
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 351 004 2 510
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 47 216 1 109
7.2 Ostatné cenné papiere 303 788 1 401
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 122 0
9 Ostatné aktíva 243 134 −7 287
Úhrn aktív 1 939 989 3 335
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 794 451 −3 065
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 430 869 3 645
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 259 749 81 823
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 171 114 −78 176
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 5 −2
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 485 −94
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 125 615 5 170
5.1 Verejná správa 117 477 5 123
5.2 Ostatné záväzky 8 138 47
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 36 390 −91
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 128 196
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 13 392 406
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 13 392 406
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 53 033 0
10 Ostatné pasíva 158 765 −2 833
11 Účty precenenia 249 205 0
12 Kapitál a rezervy 76 655 0
Úhrn pasív 1 939 989 3 335

Kontakt pre médiá