Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 16 april 2010

20 april 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 16 april 2010 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 170,7 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,4 miljarder EUR till 303,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 3,1 miljarder EUR till 794,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 5,1 miljarder EUR till 117,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 83,6 miljarder EUR till 565,2 miljarder EUR. Onsdagen den 14 april 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 71,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 70,5 miljarder EUR. Samma dag förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 9,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 15,7 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 171,1 miljarder EUR (jämfört med 249,3 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 1,1 miljarder EUR till 47,2 miljarder EUR för den vecka som slutade den 16 april 2010.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 81,8 miljarder EUR till 259,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 286.699 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 209.896 507
2.1 Fordringar på IMF 66.587 −64
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 143.309 572
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 28.367 −134
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.752 −397
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.752 −397
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 736.282 5.428
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 70.577 −958
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 665.669 6.385
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 35 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 31.733 2.708
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 351.004 2.510
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 47.216 1.109
7.2 Andra värdepapper 303.788 1.401
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.122 0
9 Övriga tillgångar 243.134 −7.287
Summa tillgångar 1.939.989 3.335
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 794.451 −3.065
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 430.869 3.645
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 259.749 81.823
2.2 Inlåningsfacilitet 171.114 −78.176
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 5 −2
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 485 −94
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 125.615 5.170
5.1 Offentliga sektorn 117.477 5.123
5.2 Övriga skulder 8.138 47
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 36.390 −91
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.128 196
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 13.392 406
8.1 Inlåning och övriga skulder 13.392 406
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.033 0
10 Övriga skulder 158.765 −2.833
11 Värderegleringskonton 249.205 0
12 Eget kapital 76.655 0
Summa skulder 1.939.989 3.335

Kontakt för media