Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. balandžio 16 d.

2010 m. balandžio 20 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. balandžio 16 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 170,7 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 303,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,1 mlrd. eurų – iki 794,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,1 mlrd. eurų – iki 117,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 83,6 mlrd. eurų – iki 565,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. balandžio 14 d., baigėsi 71,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 70,5 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 9,3 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 15,7 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 171,1 mlrd. eurų (palyginti su 249,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje), 2010 m. balandžio 16 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 47,2 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 81,8 mlrd. eurų – iki 259,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 286 699 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 209 896 507
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 66 587 −64
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 143 309 572
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 28 367 −134
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 752 −397
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 752 −397
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 736 282 5 428
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 70 577 −958
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 665 669 6 385
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 35 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 31 733 2 708
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 351 004 2 510
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 47 216 1 109
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 303 788 1 401
8 Valdžios skola eurais 36 122 0
9 Kitas turtas 243 134 −7 287
Visas turtas 1 939 989 3 335
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 794 451 −3 065
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 430 869 3 645
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 259 749 81 823
2.2 Indėlių galimybė 171 114 −78 176
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 5 −2
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 485 −94
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 125 615 5 170
5.1 Valdžiai 117 477 5 123
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 138 47
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 36 390 −91
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 128 196
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 392 406
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 13 392 406
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 033 0
10 Kiti įsipareigojimai 158 765 −2 833
11 Perkainojimo sąskaitos 249 205 0
12 Kapitalas ir rezervai 76 655 0
Visi įsipareigojimai 1 939 989 3 335

Kontaktai žiniasklaidai