Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 16. aprīlī

2010. gada 20. aprīlī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 16. aprīlī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 170.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.4 mljrd. euro (līdz 303.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 3.1 mljrd. euro (līdz 794.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 5.1 mljrd. euro (līdz 117.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 83.6 mljrd. euro (līdz 565.2 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 14. aprīlī galvenajai refinansēšanas operācijai 71.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 70.5 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 9.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 15.7 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 171.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 249.3 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 16. aprīlī, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.1 mljrd. euro (līdz 47.2 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 81.8 mljrd. euro (līdz 259.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 286,699 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 209,896 507
2.1 SVF debitoru parādi 66,587 −64
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 143,309 572
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 28,367 −134
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,752 −397
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,752 −397
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 736,282 5,428
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 70,577 −958
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 665,669 6,385
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 35 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 31,733 2,708
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 351,004 2,510
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 47,216 1,109
7.2 Pārējie vērtspapīri 303,788 1,401
8 Valdības parāds euro 36,122 0
9 Pārējie aktīvi 243,134 −7,287
Kopā aktīvi 1,939,989 3,335
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 794,451 −3,065
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 430,869 3,645
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 259,749 81,823
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 171,114 −78,176
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 5 −2
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 485 −94
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 125,615 5,170
5.1 Saistības pret valdību 117,477 5,123
5.2 Pārējās saistības 8,138 47
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 36,390 −91
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,128 196
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13,392 406
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 13,392 406
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 53,033 0
10 Pārējās saistības 158,765 −2,833
11 Pārvērtēšanas konti 249,205 0
12 Kapitāls un rezerves 76,655 0
Kopā pasīvi 1,939,989 3,335

Kontaktinformācija presei