Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 16. april 2010

20. april 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 16. april 2010, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,2 mia. euro til 170,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde (aktivpost 7.2), steg med 1,4 mia. euro til 303,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 3,1 mia. euro til 794,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 5,1 mia. euro til 117,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 83,6 mia. euro til 565,2 mia. euro. Onsdag den 14. april 2010 udløb en primær markedsoperation på 71,5 mia. euro, og en ny på 70,5 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en langfristet markedsoperation på 9,3 mia. euro, og en ny på 15,7 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul, hvilket var næsten det samme som i ugen før. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 171,1 mia. euro (mod 249,3 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 1,1 mia. euro til 47,2 mia. euro i ugen, der sluttede den 16. april 2010.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 81,8 mia. euro til 259,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 286.699 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 209.896 507
2.1 Tilgodehavender hos IMF 66.587 −64
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 143.309 572
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 28.367 −134
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.752 −397
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.752 −397
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 736.282 5.428
5.1 Primære markedsoperationer 70.577 −958
5.2 Langfristede markedsoperationer 665.669 6.385
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 35 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 31.733 2.708
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 351.004 2.510
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 47.216 1.109
7.2 Andre værdipapirer 303.788 1.401
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.122 0
9 Andre aktiver 243.134 −7.287
Aktiver i alt 1.939.989 3.335
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 794.451 −3.065
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 430.869 3.645
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 259.749 81.823
2.2 Indlånsfacilitet 171.114 −78.176
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 5 −2
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 485 −94
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 125.615 5.170
5.1 Offentlig forvaltning og service 117.477 5.123
5.2 Andre forpligtelser 8.138 47
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 36.390 −91
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.128 196
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 13.392 406
8.1 Indlån og andre forpligtelser 13.392 406
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.033 0
10 Andre forpligtelser 158.765 −2.833
11 Revalueringskonti 249.205 0
12 Kapital og reserver 76.655 0
Passiver i alt 1.939.989 3.335

Medie- og pressehenvendelser