Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 16. aprila 2010

20. april 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 16. aprila 2010, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 170,7 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,4 milijarde EUR na 303,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 3,1 milijarde EUR na 794,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 5,1 milijarde EUR na 117,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 83,6 milijarde EUR na 565,2 milijarde EUR. V sredo, 14. aprila 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 71,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 70,5 milijarde EUR. Na isti dan je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 9,3 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 15,7 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 171,1 milijarde EUR (v primerjavi z 249,3 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 16. aprila 2010, povečala za 1,1 milijarde EUR na 47,2 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 81,8 milijarde EUR na 259,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 286.699 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 209.896 507
2.1 Terjatve do MDS 66.587 −64
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 143.309 572
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 28.367 −134
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.752 −397
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.752 −397
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 736.282 5.428
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 70.577 −958
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 665.669 6.385
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 35 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 31.733 2.708
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 351.004 2.510
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 47.216 1.109
7.2 Drugi vrednostni papirji 303.788 1.401
8 Dolg širše države v EUR 36.122 0
9 Druga sredstva 243.134 −7.287
Skupaj sredstva 1.939.989 3.335
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 794.451 −3.065
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 430.869 3.645
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 259.749 81.823
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 171.114 −78.176
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 5 −2
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 485 −94
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 125.615 5.170
5.1 Širša država 117.477 5.123
5.2 Druge obveznosti 8.138 47
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 36.390 −91
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.128 196
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 13.392 406
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 13.392 406
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 53.033 0
10 Druge obveznosti 158.765 −2.833
11 Računi prevrednotenja 249.205 0
12 Kapital in rezerve 76.655 0
Skupaj obveznosti 1.939.989 3.335

Stiki za medije