Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 16 april 2010

20 april 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 16 april 2010 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,2 miljard naar EUR 170,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,4 miljard naar EUR 303,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 3,1 miljard naar EUR 794,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 5,1 miljard naar EUR 117,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 83,6 miljard naar EUR 565,2 miljard. Op woensdag 14 april 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 71,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 70,5 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 9,3 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 15,7 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) 
EUR 171,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 249,3 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 16 april 2010 met EUR 1,1 miljard naar EUR 47,2 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekeningcourantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 81,8 miljard naar EUR 259,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 286.699 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 209.896 507
2.1 Vorderingen op het IMF 66.587 −64
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 143.309 572
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 28.367 −134
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.752 −397
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.752 −397
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 736.282 5.428
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 70.577 −958
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 665.669 6.385
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 35 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 31.733 2.708
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 351.004 2.510
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 47.216 1.109
7.2 Overige waardepapieren 303.788 1.401
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.122 0
9 Overige activa 243.134 −7.287
Totaal activa 1.939.989 3.335
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 794.451 −3.065
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 430.869 3.645
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 259.749 81.823
2.2 Depositofaciliteit 171.114 −78.176
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 5 −2
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 485 −94
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 125.615 5.170
5.1 Overheid 117.477 5.123
5.2 Overige verplichtingen 8.138 47
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 36.390 −91
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.128 196
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.392 406
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 13.392 406
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.033 0
10 Overige passiva 158.765 −2.833
11 Herwaarderingsrekeningen 249.205 0
12 Kapitaal en reserves 76.655 0
Totaal passiva 1.939.989 3.335

Contactpersonen voor de media