Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 26 март 2010 г.

30 март 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 26 март 2010 г., отразява извършените продажби на златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,2 млрд. евро до 161,3 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,6 млрд. евро до 299,4 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 3,6 млрд. евро до 791,3 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 6,7 млрд. евро до 120,2 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 16,8 млрд. евро до 511,5 млрд. евро. На 24 март 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 79 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 81 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 213,9 млрд. евро (при 195,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 1,1 млрд. евро до 43,5 млрд. евро през седмицата, която приключва на 26 март 2010 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 23,2 млрд. евро до 199,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 266 919 −1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 198 591 566
2.1 Вземания от МВФ 64 350 115
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 134 241 451
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 28 461 86
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 658 −468
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 658 −468
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 725 409 1 982
5.1 Основни операции по рефинансиране 81 062 2 030
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 644 314 1
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 −52
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 33 4
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 27 156 1 726
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 342 936 2 678
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 43 548 1 106
7.2 Други ценни книжа 299 388 1 572
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 147 10
9 Други активи 253 620 −1 396
Общо активи 1 894 898 5 185
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 791 340 3 615
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 413 837 −4 381
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 199 900 −23 180
2.2 Депозитно улеснение 213 935 18 798
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 3 1
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 774 185
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 128 247 6 644
5.1 Сектор „Държавно управление“ 120 213 6 722
5.2 Други задължения 8 034 −78
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 37 626 −234
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 632 81
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 910 351
8.1 Депозити, салда и други задължения 12 910 351
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 51 249 0
10 Други задължения 160 636 −2 468
11 Сметки за преоценка 220 213 0
12 Капитал и резерви 76 433 1 390
Общо пасиви 1 894 898 5 185

Данни за контакт за медиите