Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 26. marts 2010

30. marts 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 26. marts 2010, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro, hvilket skyldtes en centralbank i Eurosystemets salg af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,2 mia. euro til 161,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,6 mia. euro til 299,4 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,6 mia. euro til 791,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 6,7 mia. euro til 120,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 16,8 mia. euro til 511,5 mia. euro. Onsdag den 24. marts 2010 udløb en primær markedsoperation på 79 mia. euro, og en ny på 81 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 213,9 mia. euro (mod 195,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 1,1 mia. euro til 43,5 mia. euro i ugen, der sluttede den 26. marts 2010.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 23,2 mia. euro til 199,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 266.919 −1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 198.591 566
2.1 Tilgodehavender hos IMF 64.350 115
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 134.241 451
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 28.461 86
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.658 −468
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.658 −468
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 725.409 1.982
5.1 Primære markedsoperationer 81.062 2.030
5.2 Langfristede markedsoperationer 644.314 1
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1 −52
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 33 4
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 27.156 1.726
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 342.936 2.678
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 43.548 1.106
7.2 Andre værdipapirer 299.388 1.572
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.147 10
9 Andre aktiver 253.620 −1.396
Aktiver i alt 1.894.898 5.185
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 791.340 3.615
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 413.837 −4.381
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 199.900 −23.180
2.2 Indlånsfacilitet 213.935 18.798
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 3 1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 774 185
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 128.247 6.644
5.1 Offentlig forvaltning og service 120.213 6.722
5.2 Andre forpligtelser 8.034 −78
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 37.626 −234
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.632 81
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 12.910 351
8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.910 351
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 51.249 0
10 Andre forpligtelser 160.636 −2.468
11 Revalueringskonti 220.213 0
12 Kapital og reserver 76.433 1.390
Passiver i alt 1.894.898 5.185

Medie- og pressehenvendelser