Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 26 marca 2010 r.

30 marca 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 26 marca 2010 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln euro wynikał ze sprzedaży złotych monet przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,2 mld euro do poziomu 161,3 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,6 mld euro do poziomu 299,4 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 3,6 mld euro do poziomu 791,3 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 6,7 mld euro do poziomu 120,2 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 16,8 mld euro do poziomu 511,5 mld euro. W środę 24 marca 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 79 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 81 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 213,9 mld euro (wobec 195,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu zakończonym 26 marca 2010 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1,1 mld euro do poziomu 43,5 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 23,2 mld euro do poziomu 199,9 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 266.919 −1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 198.591 566
2.1 Należności od MFW 64.350 115
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 134.241 451
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 28.461 86
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 15.658 −468
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 15.658 −468
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 725.409 1.982
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 81.062 2.030
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 644.314 1
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1 −52
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 33 4
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 27.156 1.726
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 342.936 2.678
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 43.548 1.106
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 299.388 1.572
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.147 10
9 Pozostałe aktywa 253.620 −1.396
Aktywa razem 1.894.898 5.185
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 791.340 3.615
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 413.837 −4.381
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 199.900 −23.180
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 213.935 18.798
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3 1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 774 185
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 128.247 6.644
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 120.213 6.722
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.034 −78
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 37.626 −234
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.632 81
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 12.910 351
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 12.910 351
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 51.249 0
10 Pozostałe pasywa 160.636 −2.468
11 Różnice z wyceny 220.213 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 76.433 1.390
Pasywa razem 1.894.898 5.185

Kontakt z mediami