Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 26. marca 2010

30. marec 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 26. marca 2010, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 1 milijon EUR, kar je posledica prodaje zlatih kovancev s strani ene od centralnih bank Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,2 milijarde EUR na 161,3 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,6 milijarde EUR na 299,4 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3,6 milijarde EUR na 791,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 6,7 milijarde EUR na 120,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 16,8 milijarde EUR na 511,5 milijarde EUR. V sredo, 24. marca 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 79 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 81 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 213,9 milijarde EUR (v primerjavi s 195,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 26. marca 2010, povečala za 1,1 milijarde EUR na 43,5 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 23,2 milijarde EUR na 199,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 266.919 −1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 198.591 566
2.1 Terjatve do MDS 64.350 115
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 134.241 451
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 28.461 86
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.658 −468
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.658 −468
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 725.409 1.982
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 81.062 2.030
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 644.314 1
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1 −52
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 33 4
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 27.156 1.726
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 342.936 2.678
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 43.548 1.106
7.2 Drugi vrednostni papirji 299.388 1.572
8 Dolg širše države v EUR 36.147 10
9 Druga sredstva 253.620 −1.396
Skupaj sredstva 1.894.898 5.185
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 791.340 3.615
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 413.837 −4.381
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 199.900 −23.180
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 213.935 18.798
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 3 1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 774 185
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 128.247 6.644
5.1 Širša država 120.213 6.722
5.2 Druge obveznosti 8.034 −78
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 37.626 −234
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.632 81
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 12.910 351
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 12.910 351
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 51.249 0
10 Druge obveznosti 160.636 −2.468
11 Računi prevrednotenja 220.213 0
12 Kapital in rezerve 76.433 1.390
Skupaj obveznosti 1.894.898 5.185

Stiki za medije