Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 26 maart 2010

30 maart 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 26 maart 2010 was de daling van EUR 1 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 161,3 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,6 miljard naar EUR 299,4 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3,6 miljard naar EUR 791,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 6,7 miljard naar EUR 120,2 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 16,8 miljard naar EUR 511,5 miljard. Op woensdag 24 maart 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 79 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 81 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 213,9 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 195,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 26 maart 2010 met EUR 1,1 miljard naar EUR 43,5 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 23,2 miljard naar EUR 199,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 266.919 −1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 198.591 566
2.1 Vorderingen op het IMF 64.350 115
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 134.241 451
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 28.461 86
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.658 −468
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.658 −468
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 725.409 1.982
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 81.062 2.030
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 644.314 1
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1 −52
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 33 4
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 27.156 1.726
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 342.936 2.678
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 43.548 1.106
7.2 Overige waardepapieren 299.388 1.572
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.147 10
9 Overige activa 253.620 −1.396
Totaal activa 1.894.898 5.185
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 791.340 3.615
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 413.837 −4.381
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 199.900 −23.180
2.2 Depositofaciliteit 213.935 18.798
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 3 1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 774 185
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 128.247 6.644
5.1 Overheid 120.213 6.722
5.2 Overige verplichtingen 8.034 −78
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 37.626 −234
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.632 81
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.910 351
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.910 351
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 51.249 0
10 Overige passiva 160.636 −2.468
11 Herwaarderingsrekeningen 220.213 0
12 Kapitaal en reserves 76.433 1.390
Totaal passiva 1.894.898 5.185

Contactpersonen voor de media