Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 26. martā

2010. gada 30. martā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 26. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zelta monētas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 161.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.6 mljrd. euro (līdz 299.4 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.6 mljrd. euro (līdz 791.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 6.7 mljrd. euro (līdz 120.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 16.8 mljrd. euro (līdz 511.5 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 24. martā galvenajai refinansēšanas operācijai 79 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 81 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 213.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 195.1 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 26. martā, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.1 mljrd. euro (līdz 43.5 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 23.2 mljrd. euro (līdz 199.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 266,919 −1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 198,591 566
2.1 SVF debitoru parādi 64,350 115
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 134,241 451
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 28,461 86
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,658 −468
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,658 −468
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 725,409 1,982
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 81,062 2,030
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 644,314 1
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1 −52
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 33 4
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 27,156 1,726
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 342,936 2,678
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 43,548 1,106
7.2 Pārējie vērtspapīri 299,388 1,572
8 Valdības parāds euro 36,147 10
9 Pārējie aktīvi 253,620 −1,396
Kopā aktīvi 1,894,898 5,185
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 791,340 3,615
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 413,837 −4,381
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 199,900 −23,180
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 213,935 18,798
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 3 1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 774 185
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 128,247 6,644
5.1 Saistības pret valdību 120,213 6,722
5.2 Pārējās saistības 8,034 −78
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 37,626 −234
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,632 81
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12,910 351
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12,910 351
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 51,249 0
10 Pārējās saistības 160,636 −2,468
11 Pārvērtēšanas konti 220,213 0
12 Kapitāls un rezerves 76,433 1,390
Kopā pasīvi 1,894,898 5,185

Kontaktinformācija presei