Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 26. marcu 2010

30. marca 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 26. marca 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 1 mil. EUR v dôsledku predaja zlatých mincí jednou z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,2 mld. EUR na 161,3 mld. EUR.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 1,6 mld. EUR na 299,4 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 3,6 mld. EUR na 791,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 6,7 mld. EUR na 120,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 16,8 mld. EUR na 511,5 mld. EUR. V stredu 24. marca 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 79 mld. EUR a bola vyrovnaná nová v hodnote 81 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 213,9 mld. EUR (v porovnaní so 195,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 26. marca 2010 zvýšil o 1,1 mld. EUR na 43,5 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 23,2 mld. EUR na 199,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 266 919 −1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 198 591 566
2.1 Pohľadávky voči MMF 64 350 115
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 134 241 451
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 28 461 86
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 658 −468
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 658 −468
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 725 409 1 982
5.1 Hlavné refinančné operácie 81 062 2 030
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 644 314 1
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 −52
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 33 4
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 27 156 1 726
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 342 936 2 678
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 43 548 1 106
7.2 Ostatné cenné papiere 299 388 1 572
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 147 10
9 Ostatné aktíva 253 620 −1 396
Úhrn aktív 1 894 898 5 185
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 791 340 3 615
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 413 837 −4 381
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 199 900 −23 180
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 213 935 18 798
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 3 1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 774 185
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 128 247 6 644
5.1 Verejná správa 120 213 6 722
5.2 Ostatné záväzky 8 034 −78
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 37 626 −234
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 632 81
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 910 351
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 910 351
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 51 249 0
10 Ostatné pasíva 160 636 −2 468
11 Účty precenenia 220 213 0
12 Kapitál a rezervy 76 433 1 390
Úhrn pasív 1 894 898 5 185

Kontakt pre médiá