Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. kovo 26 d.

2010 m. kovo 30 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. kovo 26 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1 mln. eurų, vienam iš Eurosistemos nacionalinių centrinių bankų pardavus aukso monetų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 161,3 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 1,6 mlrd. eurų – iki 299,4 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,6 mlrd. eurų – iki 791,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,7 mlrd. eurų – iki 120,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 16,8 mlrd. eurų – iki 511,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. kovo 24 d., baigėsi 79 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 81 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 213,9 mlrd. eurų (palyginti su 195,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje), 2010 m. kovo 26 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 43,5 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 23,2 mlrd. eurų – iki 199,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 266 919 −1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 198 591 566
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 64 350 115
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 134 241 451
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 28 461 86
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 658 −468
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 658 −468
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 725 409 1 982
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 81 062 2 030
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 644 314 1
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 −52
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 33 4
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 27 156 1 726
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 342 936 2 678
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 43 548 1 106
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 299 388 1 572
8 Valdžios skola eurais 36 147 10
9 Kitas turtas 253 620 −1 396
Visas turtas 1 894 898 5 185
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 791 340 3 615
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 413 837 −4 381
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 199 900 −23 180
2.2 Indėlių galimybė 213 935 18 798
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 774 185
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 128 247 6 644
5.1 Valdžiai 120 213 6 722
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 034 −78
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 37 626 −234
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 632 81
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 910 351
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 910 351
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 51 249 0
10 Kiti įsipareigojimai 160 636 −2 468
11 Perkainojimo sąskaitos 220 213 0
12 Kapitalas ir rezervai 76 433 1 390
Visi įsipareigojimai 1 894 898 5 185

Kontaktai žiniasklaidai