Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 26 mars 2010

30 mars 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 26 mars 2010 motsvarade minskningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) en försäljning av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 161,3 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,6 miljarder EUR till 299,4 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,6 miljarder EUR till 791,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 6,7 miljarder EUR till 120,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 16,8 miljarder EUR till 511,5 miljarder EUR. Onsdagen den 24 mars 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 79 miljarder EUR och ersattes med en ny på 81 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 213,9 miljarder EUR (jämfört med 195,1 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 1,1 miljarder EUR till 43,5 miljarder EUR för den vecka som slutade den 26 mars 2010.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 23,2 miljarder EUR till 199,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 266.919 −1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 198.591 566
2.1 Fordringar på IMF 64.350 115
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 134.241 451
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 28.461 86
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.658 −468
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.658 −468
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 725.409 1.982
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 81.062 2.030
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 644.314 1
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1 −52
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 33 4
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 27.156 1.726
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 342.936 2.678
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 43.548 1.106
7.2 Andra värdepapper 299.388 1.572
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.147 10
9 Övriga tillgångar 253.620 −1.396
Summa tillgångar 1.894.898 5.185
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 791.340 3.615
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 413.837 −4.381
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 199.900 −23.180
2.2 Inlåningsfacilitet 213.935 18.798
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 3 1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 774 185
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 128.247 6.644
5.1 Offentliga sektorn 120.213 6.722
5.2 Övriga skulder 8.034 −78
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 37.626 −234
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.632 81
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.910 351
8.1 Inlåning och övriga skulder 12.910 351
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 51.249 0
10 Övriga skulder 160.636 −2.468
11 Värderegleringskonton 220.213 0
12 Eget kapital 76.433 1.390
Summa skulder 1.894.898 5.185

Kontakt för media