Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 26. březnu 2010

30. března 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 26. března 2010 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 1 mil. EUR prodeji zlatých mincí, který realizovala jedna centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,2 mld. EUR na 161,3 mld. EUR.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) se zvýšil o 1,6 mld. EUR na 299,4 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3,6 mld. EUR na 791,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se zvýšil o 6,7 mld. EUR na 120,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesla o 16,8 mld. EUR na 511,5 mld. EUR. Ve středu 24. března 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 79 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 81 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím poskytnuto 0,1 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 213,9 mld. EUR (oproti 195,1 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 26. března 2010 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 1,1 mld. EUR na 43,5 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 23,2 mld. EUR na 199,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 266 919 −1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 198 591 566
2.1 Pohledávky za MMF 64 350 115
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 134 241 451
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 28 461 86
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 658 −468
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 658 −468
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 725 409 1 982
5.1 Hlavní refinanční operace 81 062 2 030
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 644 314 1
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 −52
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 33 4
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 27 156 1 726
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 342 936 2 678
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 43 548 1 106
7.2 Ostatní cenné papíry 299 388 1 572
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 147 10
9 Ostatní aktiva 253 620 −1 396
Aktiva celkem 1 894 898 5 185
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 791 340 3 615
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 413 837 −4 381
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 199 900 −23 180
2.2 Vkladová facilita 213 935 18 798
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 3 1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 774 185
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 128 247 6 644
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 120 213 6 722
5.2 Ostatní závazky 8 034 −78
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 37 626 −234
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 632 81
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 910 351
8.1 Vklady a ostatní závazky 12 910 351
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 51 249 0
10 Ostatní pasiva 160 636 −2 468
11 Účty přecenění 220 213 0
12 Kapitál a rezervní fondy 76 433 1 390
Pasiva celkem 1 894 898 5 185

Kontakty pro média