Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 19 февруари 2010 г.

23 февруари 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 19 февруари 2010 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,4 млрд. евро до 159,3 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,5 млрд. евро до 296,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 2,4 млрд. евро до 782,8 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 16,0 млрд. евро до 123,5 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление със 34,8 млрд. евро до 532,2 млрд. евро. На 17 февруари 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 76,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 82,0 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при 3,9 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 187,0 млрд. евро (при 150,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 1,3 млрд. евро до 37,4 млрд. евро през седмицата, която приключва на 19 февруари 2010 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 46,9 млрд. евро до 207,8 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 266 919 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 195 699 2 288
2.1 Вземания от МВФ 63 047 204
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 132 652 2 084
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 28 848 −347
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 272 198
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 272 198
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 719 170 2 073
5.1 Основни операции по рефинансиране 82 537 5 846
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 636 543 36
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 62 −3 815
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 28 6
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 27 601 173
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 333 852 −188
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 37 392 1 278
7.2 Други ценни книжа 296 460 −1 466
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 121 0
9 Други активи 255 387 1 986
Общо активи 1 880 871 6 183
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 782 801 −2 353
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 394 777 −10 032
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 207 798 −46 899
2.2 Депозитно улеснение 186 975 36 863
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 4 3
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 427 −31
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 131 525 15 824
5.1 Сектор „Държавно управление“ 123 454 15 971
5.2 Други задължения 8 071 −147
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 39 962 −135
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 815 253
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 145 1 273
8.1 Депозити, салда и други задължения 11 145 1 273
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 51 249 0
10 Други задължения 171 479 1 389
11 Сметки за преоценка 220 213 0
12 Капитал и резерви 74 477 −4
Общо пасиви 1 880 871 6 183

Данни за контакт за медиите