Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 19. februar 2010

23. februar 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 19. februar 2010, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,4 mia. euro til 159,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,5 mia. euro til 296,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 2,4 mia. euro til 782,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 16,0 mia. euro til 123,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 34,8 mia. euro til 532,2 mia. euro. Onsdag den 17. februar 2010 udløb en primær markedsoperation på 76,1 mia. euro, og en ny på 82,0 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 3,9 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 187,0 mia. (mod 150,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 1,3 mia. euro til 37,4 mia. euro i ugen, der sluttede den 19. februar 2010.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 46,9 mia. euro til 207,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 266.919 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 195.699 2.288
2.1 Tilgodehavender hos IMF 63.047 204
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 132.652 2.084
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 28.848 −347
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.272 198
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.272 198
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 719.170 2.073
5.1 Primære markedsoperationer 82.537 5.846
5.2 Langfristede markedsoperationer 636.543 36
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 62 −3.815
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 28 6
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 27.601 173
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 333.852 −188
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 37.392 1.278
7.2 Andre værdipapirer 296.460 −1.466
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.121 0
9 Andre aktiver 255.387 1.986
Aktiver i alt 1.880.871 6.183
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 782.801 −2.353
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 394.777 −10.032
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 207.798 −46.899
2.2 Indlånsfacilitet 186.975 36.863
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 4 3
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 427 −31
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 131.525 15.824
5.1 Offentlig forvaltning og service 123.454 15.971
5.2 Andre forpligtelser 8.071 −147
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 39.962 −135
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.815 253
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.145 1.273
8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.145 1.273
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 51.249 0
10 Andre forpligtelser 171.479 1.389
11 Revalueringskonti 220.213 0
12 Kapital og reserver 74.477 −4
Passiver i alt 1.880.871 6.183

Medie- og pressehenvendelser