Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 19 lutego 2010 r.

23 lutego 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 19 lutego 2010 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,4 mld euro do poziomu 159,3 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,5 mld euro do poziomu 296,5 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2,4 mld euro do poziomu 782,8 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 16,0 mld euro do poziomu 123,5 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 34,8 mld euro do poziomu 532,2 mld euro. W środę 17 lutego 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 76,1 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 82,0 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (wobec 3,9 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 187,0 mld euro (wobec 150,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu zakończonym 19 lutego 2010 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1,3 mld euro do poziomu 37,4 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 46,9 mld euro do poziomu 207,8 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 266.919 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 195.699 2.288
2.1 Należności od MFW 63.047 204
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 132.652 2.084
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 28.848 −347
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.272 198
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 17.272 198
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 719.170 2.073
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 82.537 5.846
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 636.543 36
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 62 −3.815
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 28 6
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 27.601 173
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 333.852 −188
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 37.392 1.278
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 296.460 −1.466
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.121 0
9 Pozostałe aktywa 255.387 1.986
Aktywa razem 1.880.871 6.183
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 782.801 −2.353
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 394.777 −10.032
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 207.798 −46.899
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 186.975 36.863
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 4 3
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 427 −31
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 131.525 15.824
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 123.454 15.971
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.071 −147
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 39.962 −135
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.815 253
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.145 1.273
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.145 1.273
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 51.249 0
10 Pozostałe pasywa 171.479 1.389
11 Różnice z wyceny 220.213 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 74.477 −4
Pasywa razem 1.880.871 6.183

Kontakt z mediami