Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 19 februari 2010

23 februari 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 19 februari 2010 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 159,3 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,5 miljarder EUR till 296,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 2,4 miljarder EUR till 782,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 16,0 miljarder EUR till 123,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 34,8 miljarder EUR till 532,2 miljarder EUR. Onsdagen den 17 februari 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 76,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 82,0 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,1 miljard EUR (jämfört med 3,9 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 187,0 miljarder EUR (jämfört med 150,1 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 1,3 miljarder EUR till 37,4 miljarder EUR för den vecka som slutade den 19 februari 2010.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 46,9 miljarder EUR till 207,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 266.919 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 195.699 2.288
2.1 Fordringar på IMF 63.047 204
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 132.652 2.084
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 28.848 −347
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.272 198
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.272 198
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 719.170 2.073
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 82.537 5.846
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 636.543 36
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 62 −3.815
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 28 6
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 27.601 173
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 333.852 −188
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 37.392 1.278
7.2 Andra värdepapper 296.460 −1.466
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.121 0
9 Övriga tillgångar 255.387 1.986
Summa tillgångar 1.880.871 6.183
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 782.801 −2.353
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 394.777 −10.032
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 207.798 −46.899
2.2 Inlåningsfacilitet 186.975 36.863
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 4 3
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 427 −31
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 131.525 15.824
5.1 Offentliga sektorn 123.454 15.971
5.2 Övriga skulder 8.071 −147
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 39.962 −135
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.815 253
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.145 1.273
8.1 Inlåning och övriga skulder 11.145 1.273
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 51.249 0
10 Övriga skulder 171.479 1.389
11 Värderegleringskonton 220.213 0
12 Eget kapital 74.477 −4
Summa skulder 1.880.871 6.183

Kontakt för media