Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 19. veebruar 2010

23. veebruar 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

19. veebruaril 2010 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,4 miljardi euro võrra 159,3 miljardi euroni.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,5 miljardi euro võrra 296,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 2,4 miljardi euro võrra 782,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 16,0 miljardi euro võrra 123,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 34,8 miljardi euro võrra 532,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 17. veebruaril 2010 möödus 76,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 82,0 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 3,9 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 187,0 miljardi euro ulatuses (võrreldes 150,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

19. veebruaril 2010 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 1,3 miljardi euro võrra 37,4 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 46,9 miljardi euro võrra 207,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 266 919 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 195 699 2 288
2.1 Nõuded RVFle 63 047 204
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 132 652 2 084
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 28 848 −347
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 17 272 198
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 272 198
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 719 170 2 073
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 82 537 5 846
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 636 543 36
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 62 −3 815
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 28 6
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 27 601 173
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 333 852 −188
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 37 392 1 278
7.2 Muud väärtpaberid 296 460 −1 466
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 121 0
9 Muud varad 255 387 1 986
Varad kokku 1 880 871 6 183
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 782 801 −2 353
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 394 777 −10 032
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 207 798 −46 899
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 186 975 36 863
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 4 3
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 427 −31
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 131 525 15 824
5.1 Valitsussektor 123 454 15 971
5.2 Muud kohustused 8 071 −147
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 39 962 −135
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 815 253
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 145 1 273
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 145 1 273
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 51 249 0
10 Muud kohustused 171 479 1 389
11 Ümberhindluskontod 220 213 0
12 Kapital ja reservid 74 477 −4
Kohustused kokku 1 880 871 6 183

Kontaktandmed