Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 19 februari 2010

23 februari 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 19 februari 2010 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,4 miljard naar EUR 159,3 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,5 miljard naar EUR 296,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 2,4 miljard naar EUR 782,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 16,0 miljard naar EUR 123,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 34,8 miljard naar EUR 532,2 miljard. Op woensdag 17 februari 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 76,1 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 82,0 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met EUR 3,9 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 187,0 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 150,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 19 februari 2010 met EUR 1,3 miljard naar EUR 37,4 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekeningcourantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 46,9 miljard naar EUR 207,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 266.919 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 195.699 2.288
2.1 Vorderingen op het IMF 63.047 204
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 132.652 2.084
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 28.848 −347
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.272 198
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.272 198
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 719.170 2.073
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 82.537 5.846
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 636.543 36
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 62 −3.815
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 28 6
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 27.601 173
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 333.852 −188
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 37.392 1.278
7.2 Overige waardepapieren 296.460 −1.466
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.121 0
9 Overige activa 255.387 1.986
Totaal activa 1.880.871 6.183
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 782.801 −2.353
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 394.777 −10.032
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 207.798 −46.899
2.2 Depositofaciliteit 186.975 36.863
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 4 3
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 427 −31
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 131.525 15.824
5.1 Overheid 123.454 15.971
5.2 Overige verplichtingen 8.071 −147
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 39.962 −135
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.815 253
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.145 1.273
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.145 1.273
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 51.249 0
10 Overige passiva 171.479 1.389
11 Herwaarderingsrekeningen 220.213 0
12 Kapitaal en reserves 74.477 −4
Totaal passiva 1.880.871 6.183

Contactpersonen voor de media