Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 19. únoru 2010

23. února 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 19. února 2010 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) vzrostl v důsledku klientských a portfoliových transakcí o 0,4 mld. EUR na 159,3 mld. EUR.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) klesl o 1,5 mld. EUR na 296,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) poklesla o 2,4 mld. EUR na 782,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se zvýšil o 16,0 mld. EUR na 123,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) klesla o 34,8 mld. EUR na 532,2 mld. EUR. Ve středu 17. února 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 76,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 82,0 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (ve srovnání s 3,9 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 187,0 mld. EUR (ve srovnání se 150,1 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 19. února 2010 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 1,3 mld. EUR na 37,4 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 46,9 mld. EUR na 207,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 266 919 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 195 699 2 288
2.1 Pohledávky za MMF 63 047 204
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 132 652 2 084
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 28 848 −347
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 272 198
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 272 198
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 719 170 2 073
5.1 Hlavní refinanční operace 82 537 5 846
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 636 543 36
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 62 −3 815
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 28 6
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 27 601 173
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 333 852 −188
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 37 392 1 278
7.2 Ostatní cenné papíry 296 460 −1 466
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 121 0
9 Ostatní aktiva 255 387 1 986
Aktiva celkem 1 880 871 6 183
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 782 801 −2 353
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 394 777 −10 032
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 207 798 −46 899
2.2 Vkladová facilita 186 975 36 863
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 4 3
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 427 −31
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 131 525 15 824
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 123 454 15 971
5.2 Ostatní závazky 8 071 −147
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 39 962 −135
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 815 253
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 145 1 273
8.1 Vklady a ostatní závazky 11 145 1 273
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 51 249 0
10 Ostatní pasiva 171 479 1 389
11 Účty přecenění 220 213 0
12 Kapitál a rezervní fondy 74 477 −4
Pasiva celkem 1 880 871 6 183

Kontakty pro média