Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 19. februarja 2010

23. februar 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 19. februarja 2010, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,4 milijarde EUR na 159,3 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,5 milijarde EUR na 296,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2,4 milijarde EUR na 782,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 16,0 milijarde EUR na 123,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 34,8 milijarde EUR na 532,2 milijarde EUR. V sredo, 17. februarja 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 76,1 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 82,0 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi s 3,9 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 187,0 milijarde EUR (v primerjavi s 150,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 19. februarja 2010, povečala za 1,3 milijarde EUR na 37,4 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 46,9 milijarde EUR na 207,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 266.919 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 195.699 2.288
2.1 Terjatve do MDS 63.047 204
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 132.652 2.084
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 28.848 −347
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.272 198
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.272 198
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 719.170 2.073
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 82.537 5.846
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 636.543 36
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 62 −3.815
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 28 6
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 27.601 173
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 333.852 −188
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 37.392 1.278
7.2 Drugi vrednostni papirji 296.460 −1.466
8 Dolg širše države v EUR 36.121 0
9 Druga sredstva 255.387 1.986
Skupaj sredstva 1.880.871 6.183
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 782.801 −2.353
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 394.777 −10.032
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 207.798 −46.899
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 186.975 36.863
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 4 3
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 427 −31
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 131.525 15.824
5.1 Širša država 123.454 15.971
5.2 Druge obveznosti 8.071 −147
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 39.962 −135
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.815 253
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 11.145 1.273
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 11.145 1.273
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 51.249 0
10 Druge obveznosti 171.479 1.389
11 Računi prevrednotenja 220.213 0
12 Kapital in rezerve 74.477 −4
Skupaj obveznosti 1.880.871 6.183

Stiki za medije