Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 19. februārī

2010. gada 23. februārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 19. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 159.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.5 mljrd. euro (līdz 296.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.4 mljrd. euro (līdz 782.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 16.0 mljrd. euro (līdz 123.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 34.8 mljrd. euro (līdz 532.2 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 17. februārī galvenajai refinansēšanas operācijai 76.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 82.0 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 3.9 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 187.0 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 150.1 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 19. februārī, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.3 mljrd. euro (līdz 37.4 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 46.9 mljrd. euro (līdz 207.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 266,919 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 195,699 2,288
2.1 SVF debitoru parādi 63,047 204
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 132,652 2,084
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 28,848 −347
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,272 198
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,272 198
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 719,170 2,073
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 82,537 5,846
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 636,543 36
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 62 −3,815
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 28 6
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 27,601 173
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 333,852 −188
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 37,392 1,278
7.2 Pārējie vērtspapīri 296,460 −1,466
8 Valdības parāds euro 36,121 0
9 Pārējie aktīvi 255,387 1,986
Kopā aktīvi 1,880,871 6,183
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 782,801 −2,353
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 394,777 −10,032
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 207,798 −46,899
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 186,975 36,863
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 4 3
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 427 −31
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 131,525 15,824
5.1 Saistības pret valdību 123,454 15,971
5.2 Pārējās saistības 8,071 −147
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 39,962 −135
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,815 253
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,145 1,273
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11,145 1,273
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 51,249 0
10 Pārējās saistības 171,479 1,389
11 Pārvērtēšanas konti 220,213 0
12 Kapitāls un rezerves 74,477 −4
Kopā pasīvi 1,880,871 6,183

Kontaktinformācija presei