Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 19. februáru 2010

23. februára 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 19. februára 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,4 mld. EUR na 159,3 mld. EUR.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa znížil o 1,5 mld. EUR na 296,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 2,4 mld. EUR na 782,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 16,0 mld. EUR na 123,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 34,8 mld. EUR na  532,2 mld. EUR. V stredu 17. februára 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 76,1 mld. EUR a bola vyrovnaná nová v hodnote 82,0 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 3,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 187,0 mld. EUR (v porovnaní so 150,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 19. februára 2010 zvýšil o 1,3 mld. EUR na 37,4 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 46,9 mld. EUR na 207,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 266 919 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 195 699 2 288
2.1 Pohľadávky voči MMF 63 047 204
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 132 652 2 084
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 28 848 −347
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 272 198
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 272 198
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 719 170 2 073
5.1 Hlavné refinančné operácie 82 537 5 846
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 636 543 36
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 62 −3 815
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 28 6
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 27 601 173
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 333 852 −188
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 37 392 1 278
7.2 Ostatné cenné papiere 296 460 −1 466
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 121 0
9 Ostatné aktíva 255 387 1 986
Úhrn aktív 1 880 871 6 183
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 782 801 −2 353
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 394 777 −10 032
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 207 798 −46 899
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 186 975 36 863
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 4 3
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 427 −31
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 131 525 15 824
5.1 Verejná správa 123 454 15 971
5.2 Ostatné záväzky 8 071 −147
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 39 962 −135
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 815 253
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 145 1 273
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 145 1 273
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 51 249 0
10 Ostatné pasíva 171 479 1 389
11 Účty precenenia 220 213 0
12 Kapitál a rezervy 74 477 −4
Úhrn pasív 1 880 871 6 183

Kontakt pre médiá