Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 15 януари 2010 г.

19 януари 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 15 януари 2010 г., отразява техническа корекция, извършена от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 2,9 млрд. евро до 159,1 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Извънредни транзакции
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
13 януари 2010 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 2,9 млрд. швейцарски франка 2,2 млрд. швейцарски франка
14 януари 2010 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 5,4 млрд. щатски долара 1,2 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутните суапове в евро/швейцарски франкове не се отразиха на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута. Както бе съобщено на 18 януари 2010 г., от 31 януари 2010 г. няма да се провеждат повече такива операции по предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 3,2 млрд. евро до 297,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 8,5 млрд. евро до 787,9 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 4,5 млрд. евро до 110,5 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 9,2 млрд. евро до 487,7 млрд. евро. На 13 януари 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 54 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 60,1 млрд. евро. На 14 януари 2010 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 1,1 млрд. евро с матуритет три месеца, както и падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 9,1 млрд. едно с матуритет шест месеца.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 232,1 млрд. евро (при 227,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 0,8 млрд. евро до 29,9 млрд. евро през седмицата, която приключва на 15 януари 2010 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 1,7 млрд. евро до 162,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 266 918 −1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 196 411 273
2.1 Вземания от МВФ 62 816 0
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 133 595 273
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 28 170 −3 264
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 324 1 134
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 324 1 134
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 719 875 −4 155
5.1 Основни операции по рефинансиране 60 707 6 055
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 659 103 −10 199
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 46 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 19 −11
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 27 264 375
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 327 173 −2 465
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 29 894 783
7.2 Други ценни книжа 297 278 −3 247
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 171 0
9 Други активи 251 300 −881
Общо активи 1 870 606 −8 984
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 787 904 −8 488
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 394 517 6 685
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 162 360 1 676
2.2 Депозитно улеснение 232 147 5 006
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 10 4
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 516 19
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 119 094 −4 277
5.1 Сектор „Държавно управление“ 110 466 −4 467
5.2 Други задължения 8 628 190
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 43 404 −2 934
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 994 284
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 215 −345
8.1 Депозити, салда и други задължения 9 215 −345
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 51 249 0
10 Други задължения 165 474 −994
11 Сметки за преоценка 220 213 0
12 Капитал и резерви 74 028 1 066
Общо пасиви 1 870 606 −8 984

Данни за контакт за медиите