Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 15. januarja 2010

19. januar 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 15. januarja 2010, se je zaradi tehnične prilagoditve, ki jo je izvedla ena od nacionalnih centralnih bank Eurosistema, stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 1 milijon EUR.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 2,9 milijarde EUR na 159,1 milijarde EUR.

Izredne transakcije
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
13. januar 2010 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 2,9 mrd CHF 2,2 mrd CHF
14. januar 2010 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 5,4 mrd USD 1,2 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) ter švicarsko in ameriško centralno banko. Transakcija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti. Kot je bilo objavljeno 18. januarja 2010, se operacije za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih po 31. januarju 2010 ne bodo več izvajale.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 3,2 milijarde EUR na 297,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 8,5 milijarde EUR na 787,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 4,5 milijarde EUR na 110,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 9,2 milijarde EUR na 487,7 milijarde EUR. V sredo, 13. januarja 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 54 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 60,1 milijarde EUR. V četrtek, 14. januarja 2010, sta zapadli operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 1,1 milijarde EUR z zapadlostjo tri mesece ter operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 9,1 milijarde EUR z zapadlostjo šest mesecev.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 232,1 milijarde EUR (v primerjavi z 227,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 15. januarja 2010, povečala za 0,8 milijarde EUR na 29,9 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 1,7 milijarde EUR na 162,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 266.918 −1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 196.411 273
2.1 Terjatve do MDS 62.816 0
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 133.595 273
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 28.170 −3.264
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.324 1.134
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.324 1.134
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 719.875 −4.155
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 60.707 6.055
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 659.103 −10.199
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 46 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 19 −11
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 27.264 375
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 327.173 −2.465
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 29.894 783
7.2 Drugi vrednostni papirji 297.278 −3.247
8 Dolg širše države v EUR 36.171 0
9 Druga sredstva 251.300 −881
Skupaj sredstva 1.870.606 −8.984
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 787.904 −8.488
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 394.517 6.685
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 162.360 1.676
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 232.147 5.006
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 10 4
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 516 19
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 119.094 −4.277
5.1 Širša država 110.466 −4.467
5.2 Druge obveznosti 8.628 190
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 43.404 −2.934
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.994 284
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 9.215 −345
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 9.215 −345
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 51.249 0
10 Druge obveznosti 165.474 −994
11 Računi prevrednotenja 220.213 0
12 Kapital in rezerve 74.028 1.066
Skupaj obveznosti 1.870.606 −8.984

Stiki za medije