Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 15 stycznia 2010 r.

19 stycznia 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 15 stycznia 2010 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln euro był wynikiem korekty technicznej dokonanej przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 2,9 mld euro do poziomu 159,1 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
13 stycznia 2010 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 2,9 mld CHF 2,2 mld CHF
14 stycznia 2010 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 5,4 mld USD 1,2 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swapy walutowe EUR/CHF nie miały wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych. Jak zapowiedziano 18 stycznia 2010 r., po 31 stycznia 2010 r. nie będzie się już prowadzić transakcji zasilających w płynność we frankach szwajcarskich.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 3,2 mld euro do poziomu 297,3 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 8,5 mld euro do poziomu 787,9 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 4,5 mld euro do poziomu 110,5 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 9,2 mld euro do poziomu 487,7 mld euro. W środę 13 stycznia 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 54 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 60,1 mld euro. W czwartek 14 stycznia 2010 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 1,1 mld euro, z trzymiesięcznym terminem zapadalności, oraz termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 9,1 mld euro, z sześciomiesięcznym terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 232,1 mld euro (wobec 227,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu zakończonym 15 stycznia 2010 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,8 mld euro do poziomu 29,9 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 1,7 mld euro do poziomu 162,4 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 266.918 −1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 196.411 273
2.1 Należności od MFW 62.816 0
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 133.595 273
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 28.170 −3.264
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.324 1.134
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 17.324 1.134
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 719.875 −4.155
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 60.707 6.055
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 659.103 −10.199
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 46 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 19 −11
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 27.264 375
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 327.173 −2.465
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 29.894 783
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 297.278 −3.247
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.171 0
9 Pozostałe aktywa 251.300 −881
Aktywa razem 1.870.606 −8.984
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 787.904 −8.488
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 394.517 6.685
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 162.360 1.676
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 232.147 5.006
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 10 4
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 516 19
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 119.094 −4.277
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 110.466 −4.467
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.628 190
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 43.404 −2.934
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.994 284
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.215 −345
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.215 −345
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 51.249 0
10 Pozostałe pasywa 165.474 −994
11 Różnice z wyceny 220.213 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 74.028 1.066
Pasywa razem 1.870.606 −8.984

Kontakt z mediami