Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 15. januar 2010

19. januar 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 15. januar 2010, afspejlede faldet i guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) på 1 mio. euro en teknisk justering foretaget af en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 2,9 mia. euro til 159,1 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
13. januar 2010 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 2,9 mia. CHF 2,2 mia.
14. januar 2010 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 5,4 mia. USD 1,2 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta. Som meddelt den 18. januar 2010, bliver disse likviditetstilførende operationer i schweiziske franc ikke længere udført efter den 31. januar 2010.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 3,2 mia. euro til 297,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 8,5 mia. euro til 787,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 4,5 mia. euro til 110,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 9,2 mia. euro til 487,7 mia. euro. Onsdag den 13. januar 2010 udløb en primær markedsoperation på 54 mia. euro, og en ny på 60,1 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 14. januar 2010 udløb både en langfristet markedsoperation på 1,1 mia. euro med en løbetid på tre måneder og en langfristet markedsoperation på 9,1 mia. euro med en løbetid på seks måneder.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 232,1 mia. euro (mod 227,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,8 mia. euro til 29,9 mia. euro i ugen, der sluttede den 15. januar 2010.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 1,7 mia. euro til 162,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 266.918 −1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 196.411 273
2.1 Tilgodehavender hos IMF 62.816 0
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 133.595 273
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 28.170 −3.264
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.324 1.134
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.324 1.134
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 719.875 −4.155
5.1 Primære markedsoperationer 60.707 6.055
5.2 Langfristede markedsoperationer 659.103 −10.199
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 46 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 19 −11
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 27.264 375
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 327.173 −2.465
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 29.894 783
7.2 Andre værdipapirer 297.278 −3.247
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.171 0
9 Andre aktiver 251.300 −881
Aktiver i alt 1.870.606 −8.984
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 787.904 −8.488
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 394.517 6.685
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 162.360 1.676
2.2 Indlånsfacilitet 232.147 5.006
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 10 4
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 516 19
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 119.094 −4.277
5.1 Offentlig forvaltning og service 110.466 −4.467
5.2 Andre forpligtelser 8.628 190
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 43.404 −2.934
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.994 284
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.215 −345
8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.215 −345
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 51.249 0
10 Andre forpligtelser 165.474 −994
11 Revalueringskonti 220.213 0
12 Kapital og reserver 74.028 1.066
Passiver i alt 1.870.606 −8.984

Medie- og pressehenvendelser