Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 15 januari 2010

19 januari 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 15 januari 2010 was de daling met EUR 1 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van een technische aanpassing uitgevoerd door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 2,9 miljard naar EUR 159,1 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en van in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Bijzondere transacties
Valutadatum Type transacties Vervallen bedrag Nieuw bedrag
13 januari 2010 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 2,9 miljard CHF 2,2 miljard
14 januari 2010 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 5,4 miljard USD 1,2 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met respectievelijk de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswaps hadden geen effect op de netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta. Zoals aangekondigd op 18 januari 2010 zullen deze in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende transacties na 31 januari 2010 niet langer worden uitgevoerd.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 3,2 miljard naar EUR 297,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 8,5 miljard naar EUR 787,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 4,5 miljard naar EUR 110,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 9,2 miljard naar EUR 487,7 miljard. Op woensdag 13 januari 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 54 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 60,1 miljard verrekend. Op donderdag 14 januari 2010 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie, met een looptijd van drie maanden, van EUR 1,1 miljard, alsmede een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 9,1 miljard, met een looptijd van zes maanden.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 232,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 227,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 15 januari 2010 met EUR 0,8 miljard naar EUR 29,9 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekeningcourantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 1,7 miljard naar EUR 162,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 266.918 −1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 196.411 273
2.1 Vorderingen op het IMF 62.816 0
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 133.595 273
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 28.170 −3.264
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.324 1.134
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.324 1.134
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 719.875 −4.155
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 60.707 6.055
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 659.103 −10.199
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 46 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 19 −11
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 27.264 375
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 327.173 −2.465
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 29.894 783
7.2 Overige waardepapieren 297.278 −3.247
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.171 0
9 Overige activa 251.300 −881
Totaal activa 1.870.606 −8.984
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 787.904 −8.488
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 394.517 6.685
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 162.360 1.676
2.2 Depositofaciliteit 232.147 5.006
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 10 4
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 516 19
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 119.094 −4.277
5.1 Overheid 110.466 −4.467
5.2 Overige verplichtingen 8.628 190
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 43.404 −2.934
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.994 284
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.215 −345
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.215 −345
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 51.249 0
10 Overige passiva 165.474 −994
11 Herwaarderingsrekeningen 220.213 0
12 Kapitaal en reserves 74.028 1.066
Totaal passiva 1.870.606 −8.984

Contactpersonen voor de media