Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 15. janvārī

2010. gada 19. janvārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 15. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot tehniskas korekcijas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo darījumu ASV dolāros rezultātā samazinājās par 2.9 mljrd. euro (līdz 159.1 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2010. gada 13. janvāris Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 2.9 mljrd. Šveices franku 2.2 mljrd. Šveices franku
2010. gada 14. janvāris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 5.4 mljrd. ASV dolāru 1.2 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF ārvalstu valūtas mijmaiņas operācijas neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju. Kā tika ziņots 2010. gada 18. janvārī, likviditāti palielinošās operācijas Šveices frankos netiks veiktas pēc 2010. gada 31. janvāra.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 3.2 mljrd. euro (līdz 297.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 8.5 mljrd. euro (līdz 787.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 4.5 mljrd. euro (līdz 110.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 9.2 mljrd. euro (līdz 487.7 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 13. janvārī galvenajai refinansēšanas operācijai 54 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 60.1 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2010. gada 14. janvārī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 1.1 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 3 mēneši un ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 9.1 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 6 mēneši pienāca dzēšanas termiņš.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 232.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 227.1 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 15. janvārī, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.8 mljrd. euro (līdz 29.9 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 1.7 mljrd. euro (līdz 162.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 266,918 −1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 196,411 273
2.1 SVF debitoru parādi 62,816 0
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 133,595 273
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 28,170 −3,264
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,324 1,134
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,324 1,134
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 719,875 −4,155
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 60,707 6,055
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 659,103 −10,199
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 46 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 19 −11
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 27,264 375
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 327,173 −2,465
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 29,894 783
7.2 Pārējie vērtspapīri 297,278 −3,247
8 Valdības parāds euro 36,171 0
9 Pārējie aktīvi 251,300 −881
Kopā aktīvi 1,870,606 −8,984
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 787,904 −8,488
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 394,517 6,685
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 162,360 1,676
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 232,147 5,006
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 10 4
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 516 19
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 119,094 −4,277
5.1 Saistības pret valdību 110,466 −4,467
5.2 Pārējās saistības 8,628 190
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 43,404 −2,934
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4,994 284
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,215 −345
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9,215 −345
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 51,249 0
10 Pārējās saistības 165,474 −994
11 Pārvērtēšanas konti 220,213 0
12 Kapitāls un rezerves 74,028 1,066
Kopā pasīvi 1,870,606 −8,984

Kontaktinformācija presei