Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 15 januari 2010

19 januari 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 15 januari 2010 motsvarade ökningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) teknisk justering utförd av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 2,9 miljarder EUR till 159,1 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
13 januari 2010 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 2,9 miljarder CHF 2,2 miljarder CHF
14 januari 2010 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 5,4 miljarder USD 1,2 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med de temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap lines) som ECB har med Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionerna i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta. I enlighet med vad som annonserades den 18 januari 2010 kommer dessa likvidiserande transaktioner i schweiziska franc inte längre att genomföras efter den 31 januari 2010.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 3,2 miljarder EUR till 297,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 8,5 miljarder EUR till 787,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 4,5 miljarder EUR till 110,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 9,2 miljarder EUR till 487,7 miljarder EUR. Onsdagen den 13 januari 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 54 miljarder EUR och ersattes med en ny på 60,1 miljarder EUR. Torsdagen den 14 januari 2010 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 1,1 miljarder EUR, med en löptid på tre månader, precis som en långfristig refinansieringstransaktion på 9,1 miljarder EUR, med en löptid på sex månader.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 232,1 miljarder EUR (jämfört med 227,1 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,8 miljarder EUR till 29,9 miljarder EUR för den vecka som slutade den 15 januari 2010.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 1,7 miljarder EUR till 162,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 266.918 −1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 196.411 273
2.1 Fordringar på IMF 62.816 0
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 133.595 273
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 28.170 −3.264
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.324 1.134
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.324 1.134
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 719.875 −4.155
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 60.707 6.055
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 659.103 −10.199
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 46 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 19 −11
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 27.264 375
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 327.173 −2.465
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 29.894 783
7.2 Andra värdepapper 297.278 −3.247
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.171 0
9 Övriga tillgångar 251.300 −881
Summa tillgångar 1.870.606 −8.984
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 787.904 −8.488
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 394.517 6.685
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 162.360 1.676
2.2 Inlåningsfacilitet 232.147 5.006
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 10 4
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 516 19
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 119.094 −4.277
5.1 Offentliga sektorn 110.466 −4.467
5.2 Övriga skulder 8.628 190
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 43.404 −2.934
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.994 284
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.215 −345
8.1 Inlåning och övriga skulder 9.215 −345
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 51.249 0
10 Övriga skulder 165.474 −994
11 Värderegleringskonton 220.213 0
12 Eget kapital 74.028 1.066
Summa skulder 1.870.606 −8.984

Kontakt för media