Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 15. jaanuar 2010

19. jaanuar 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

15. jaanuaril 2010 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga tehtud tehniline kohandus.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide tulemusel 2,9 miljardi euro võrra 159,1 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
13. jaanuar 2010 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 2,9 miljardit Šveitsi franki 2,2 miljardit Šveitsi franki
14. jaanuar 2010 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 5,4 miljardit USA dollarit 1,2 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehingud ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus. Nagu 18. jaanuaril 2010 teatati, ei teostata Šveitsi frankides likviidsust lisavaid operatsioone enam pärast 31. jaanuari 2010.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 3,2 miljardi euro võrra 297,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 8,5 miljardi euro võrra 787,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 4,5 miljardi euro võrra 110,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 9,2 miljardi euro võrra 487,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 13. jaanuaril 2010 möödus 54 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 60,1 miljardit eurot. Neljapäeval, 14. jaanuaril 2010 möödus 1,1 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni kolmekuune tähtaeg ja 9,1 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni kuuekuune tähtaeg.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) praktiliselt ei kasutatud ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 232,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 227,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

15. jaanuaril 2010 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 0,8 miljardi euro võrra 29,9 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 1,7 miljardi euro võrra 162,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 266 918 −1
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 196 411 273
2.1 Nõuded RVFle 62 816 0
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 133 595 273
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 28 170 −3 264
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 17 324 1 134
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 324 1 134
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 719 875 −4 155
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 60 707 6 055
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 659 103 −10 199
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 46 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 19 −11
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 27 264 375
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 327 173 −2 465
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 29 894 783
7.2 Muud väärtpaberid 297 278 −3 247
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 171 0
9 Muud varad 251 300 −881
Varad kokku 1 870 606 −8 984
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 787 904 −8 488
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 394 517 6 685
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 162 360 1 676
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 232 147 5 006
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 10 4
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 516 19
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 119 094 −4 277
5.1 Valitsussektor 110 466 −4 467
5.2 Muud kohustused 8 628 190
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 43 404 −2 934
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 994 284
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 215 −345
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 215 −345
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 51 249 0
10 Muud kohustused 165 474 −994
11 Ümberhindluskontod 220 213 0
12 Kapital ja reservid 74 028 1 066
Kohustused kokku 1 870 606 −8 984

Kontaktandmed