Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 15. lednu 2010

19. ledna 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 15. ledna 2010 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 1 mil. EUR technické úpravě uskutečněné jednou centrální bankou Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 2,9 mld. EUR na 159,1 mld. EUR.

Mimořádné transakce
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
13. ledna 2010 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 2,9 mld. CHF 2,2 mld. CHF
14. ledna 2010 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 5,4 mld. USD 1,2 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnové swapové transakce v eurech a švýcarských francích neměly žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému. Jak bylo oznámeno 18. ledna 2010, tyto transakce na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích nebudou po 31. lednu 2010 již dále prováděny.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 3,2 mld. EUR na 297,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) poklesla o 8,5 mld. EUR na 787,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 4,5 mld. EUR na 110,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesla o 9,2 mld. EUR na 487,7 mld. EUR. Ve středu 13. ledna 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 54 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 60,1 mld. EUR. Ve čtvrtek 14. ledna 2010 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 1,1 mld. EUR se splatností tři měsíce a dále dlouhodobější refinanční operace o objemu 9,1 mld. EUR se splatností šest měsíců.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (během předchozího týdne byla situace zhruba stejná), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 232,1 mld. EUR (oproti 227,1 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 15. ledna 2010 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 0,8 mld. EUR na 29,9 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 1,7 mld. EUR na 162,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 266 918 −1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 196 411 273
2.1 Pohledávky za MMF 62 816 0
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 133 595 273
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 28 170 −3 264
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 324 1 134
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 324 1 134
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 719 875 −4 155
5.1 Hlavní refinanční operace 60 707 6 055
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 659 103 −10 199
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 46 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 19 −11
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 27 264 375
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 327 173 −2 465
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 29 894 783
7.2 Ostatní cenné papíry 297 278 −3 247
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 171 0
9 Ostatní aktiva 251 300 −881
Aktiva celkem 1 870 606 −8 984
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 787 904 −8 488
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 394 517 6 685
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 162 360 1 676
2.2 Vkladová facilita 232 147 5 006
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 10 4
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 516 19
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 119 094 −4 277
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 110 466 −4 467
5.2 Ostatní závazky 8 628 190
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 43 404 −2 934
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 994 284
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 215 −345
8.1 Vklady a ostatní závazky 9 215 −345
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 51 249 0
10 Ostatní pasiva 165 474 −994
11 Účty přecenění 220 213 0
12 Kapitál a rezervní fondy 74 028 1 066
Pasiva celkem 1 870 606 −8 984

Kontakty pro média