Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 15. januáru 2010

19. januára 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 15. januára 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 1 mil. EUR v dôsledku technickej úpravy uskutočnenej jednou z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií a transakcií na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 2,9 mld. EUR na 159,1 mld. EUR.

Mimoriadne obchody
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
13. januára 2010 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 2,9 mld. CHF 2,2 mld. CHF
14. januára 2010 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 5,4 mld. USD 1,2 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému. Ako bolo oznámené 18. januára 2010, tieto operácie na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch sa už po 31. januári 2010 nebudú uskutočňovať.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa znížil o 3,2 mld. EUR na 297,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 8,5 mld. EUR na 787,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 4,5 mld. EUR na 110,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 9,2 mld. EUR na 487,7 mld. EUR. V stredu 13. januára 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 54 mld. EUR a bola vyrovnaná nová v hodnote 60,1 mld. EUR. Vo štvrtok 14. januára 2010 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v objeme 1,1 mld. EUR s trojmesačnou splatnosťou a  dlhodobejšia refinančná operácia v objeme 9,1 mld. EUR so šesťmesačnou splatnosťou.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 232,1 mld. EUR (v porovnaní s 227,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 15. januára 2010 zvýšil o 0,8 mld. EUR na 29,9 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 1,7 mld. EUR na 162,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 266 918 −1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 196 411 273
2.1 Pohľadávky voči MMF 62 816 0
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 133 595 273
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 28 170 −3 264
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 324 1 134
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 324 1 134
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 719 875 −4 155
5.1 Hlavné refinančné operácie 60 707 6 055
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 659 103 −10 199
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 46 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 19 −11
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 27 264 375
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 327 173 −2 465
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 29 894 783
7.2 Ostatné cenné papiere 297 278 −3 247
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 171 0
9 Ostatné aktíva 251 300 −881
Úhrn aktív 1 870 606 −8 984
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 787 904 −8 488
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 394 517 6 685
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 162 360 1 676
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 232 147 5 006
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 10 4
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 516 19
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 119 094 −4 277
5.1 Verejná správa 110 466 −4 467
5.2 Ostatné záväzky 8 628 190
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 43 404 −2 934
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 994 284
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 215 −345
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 215 −345
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 51 249 0
10 Ostatné pasíva 165 474 −994
11 Účty precenenia 220 213 0
12 Kapitál a rezervy 74 028 1 066
Úhrn pasív 1 870 606 −8 984

Kontakt pre médiá