European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 14 август 2009 г.

18 август 2009 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 14 август 2009 г., показателят злато и вземания в злато (т. 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,6 млрд. евро до 198,7 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Таблица 1. Извънредни транзакции

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
12 август 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 18,5 млрд. швейцарски франка 17,6 млрд. швейцарски франка
13 август 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 40,2 млрд. щатски долара 45,2 млрд. щатски долара
13 август 2009 г. 84-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 4,8 млрд. щатски долара 0,5 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (т. 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,2 млрд. евро до 304,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) намаляват с 2,2 млрд. евро до 772,8 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 1,1 млрд. евро до 113,3 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение със 77 млрд. евро до 616,6 млрд. евро. На 12 август 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 80,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 73,6 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 38,3 млрд. евро с матуритет един месец и бе извършено плащането по нова на стойност 30,7 млрд. евро. На 13 август 2009 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 33,7 млрд. евро с матуритет три месеца и бе извършено плащането по нова на стойност 13 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 10,7 млрд. евро с матуритет шест месеца и бе извършено плащането по нова на стойност 11,9 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 110,8 млрд. евро (при 222 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (т. 7.1 от активите), се увеличават с 1,5 млрд. евро до 7 млрд. евро през седмицата, която приключва на 14 август 2009 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 82,1 млрд. евро до 264,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 232 118 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 158 429 406
2.1 Вземания от МВФ 17 093 72
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 141 335 333
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 61 288 517
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 924 389
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 924 389
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 727 458 −34 173
5.1 Основни операции по рефинансиране 73 596 −7 189
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 653 646 −27 086
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 207 112
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 9 −10
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 22 607 −1 409
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 311 542 2 716
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 7 033 1 479
7.2 Други ценни книжа 304 510 1 238
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 230 0
9 Други активи 234 162 −2 583
Общо активи 1 801 757 −34 137
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 772 829 −2 204
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 375 003 −29 141
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 264 188 82 072
2.2 Депозитно улеснение 110 812 −111 212
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 3 −1
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 246 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 123 373 −1 249
5.1 Сектор „Държавно управление“ 113 326 −1 141
5.2 Други задължения 10 047 −108
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 98 758 419
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 598 512
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 017 −217
8.1 Депозити, салда и други задължения 12 017 −217
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 436 0
10 Други задължения 149 742 −2 258
11 Сметки за преоценка 187 797 0
12 Капитал и резерви 72 959 0
Общо пасиви 1 801 757 −34 137
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите