European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansäkning per den 14 augusti 2009

18 augusti 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 14 augusti 2009 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 198,7 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
12 augusti 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 18,5 miljarder CHF 17,6 miljarder CHF
13 augusti 2009 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 40,2 miljarder USD 45,2 miljarder USD
13 augusti 2009 84-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 4,8 miljarder USD 0,5 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) som ECB har med Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,2 miljarder EUR till 304,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 2,2 miljarder EUR till 772,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 1,1 miljarder EUR till 113,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 77 miljarder EUR till 616,6 miljarder EUR. Onsdagen den 12 augusti 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 80,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 73,6 miljarder EUR. Samma dag förföll en extra långfristig refinansieringstransaktion på 38,3 miljarder EUR, med en löptid på en månad, och ersattes med en ny på 30,7 miljarder EUR. Torsdagen den 13 augusti 2009 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 33,7 miljarder EUR, med en löptid på tre månader, och ersattes med en ny på 13 miljarder EUR. Samma dag förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 10,7 miljarder EUR, med en löptid på sex månader, och ersattes med en ny på 11,9 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,2 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 110,8 miljarder EUR (jämfört med 222 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 1,5 miljarder EUR till 7 miljarder EUR för den vecka som slutade den 14 augusti 2009.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 82,1 miljarder EUR till 264,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 232.118 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 158.429 406
2.1 Fordringar på IMF 17.093 72
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 141.335 333
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 61.288 517
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.924 389
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.924 389
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 727.458 −34.173
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 73.596 −7.189
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 653.646 −27.086
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 207 112
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 9 −10
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 22.607 −1.409
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 311.542 2.716
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 7.033 1.479
7.2 Andra värdepapper 304.510 1.238
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.230 0
9 Övriga tillgångar 234.162 −2.583
Summa tillgångar 1.801.757 −34.137
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 772.829 −2.204
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 375.003 −29.141
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 264.188 82.072
2.2 Inlåningsfacilitet 110.812 −111.212
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 3 −1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 246 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 123.373 −1.249
5.1 Offentliga sektorn 113.326 −1.141
5.2 Övriga skulder 10.047 −108
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 98.758 419
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.598 512
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.017 −217
8.1 Inlåning och övriga skulder 12.017 −217
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.436 0
10 Övriga skulder 149.742 −2.258
11 Värderegleringskonton 187.797 0
12 Eget kapital 72.959 0
Summa skulder 1.801.757 −34.137
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media