European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 14 sierpnia 2009 r.

18 sierpnia 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 14 sierpnia 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,6 mld euro do poziomu 198,7 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zapewniających płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
12 sierpnia 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 18,5 mld CHF 17,6 mld CHF
13 sierpnia 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 40,2 mld USD 45,2 mld USD
13 sierpnia 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 84 dni 4,8 mld USD 0,5 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,2 mld euro do poziomu 304,5 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2,2 mld euro do poziomu 772,8 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 1,1 mld euro do poziomu 113,3 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 77 mld euro do poziomu 616,6 mld euro. W środę 12 sierpnia 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 80,8 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 73,6 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 38,3 mld euro, z jednomiesięcznym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 30,7 mld euro. W czwartek 13 sierpnia 2009 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 33,7 mld euro, z trzymiesięcznym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 13 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 10,7 mld euro, z sześciomiesięcznym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 11,9 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld euro (w porównaniu z 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 110,8 mld euro (w porównaniu z 222 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu kończącym się 14 sierpnia 2009 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1,5 mld euro do poziomu 7 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 82,1 mld euro do poziomu 264,2 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 232.118 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 158.429 406
2.1 Należności od MFW 17.093 72
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 141.335 333
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 61.288 517
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.924 389
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 17.924 389
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 727.458 −34.173
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 73.596 −7.189
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 653.646 −27.086
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 207 112
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 9 −10
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 22.607 −1.409
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 311.542 2.716
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 7.033 1.479
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 304.510 1.238
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.230 0
9 Pozostałe aktywa 234.162 −2.583
Aktywa razem 1.801.757 −34.137
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 772.829 −2.204
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 375.003 −29.141
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 264.188 82.072
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 110.812 −111.212
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3 −1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 246 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 123.373 −1.249
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 113.326 −1.141
5.2 Pozostałe zobowiązania 10.047 −108
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 98.758 419
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.598 512
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 12.017 −217
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 12.017 −217
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.436 0
10 Pozostałe pasywa 149.742 −2.258
11 Różnice z wyceny 187.797 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.959 0
Pasywa razem 1.801.757 −34.137
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami