European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 14. avgusta 2009

18. avgust 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 14. avgusta 2009, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter transakcij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih povečalo za 0,6 milijarde EUR na 198,7 milijarde EUR.

Izredne transakcije

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
12. avgust 2009 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 18,5 mrd CHF 17,6 mrd CHF
13. avgust 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 40,2 mrd USD 45,2 mrd USD
13. avgust 2009 84-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 4,8 mrd USD 0,5 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) in centralnima bankama Swiss National Bank in Federal Reserve System. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,2 milijarde EUR na 304,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2,2 milijarde EUR na 772,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 1,1 milijarde EUR na 113,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 77 milijard EUR na 616,6 milijarde EUR. V sredo, 12. avgusta 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 80,8 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 73,6 milijarde EUR. Na isti dan je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 38,3 milijarde EUR z zapadlostjo en mesec, poravnana je bila nova v višini 30,7 milijarde EUR. V četrtek, 13. avgusta 2009, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 33,7 milijarde EUR z zapadlostjo tri mesece, poravnana je bila nova v višini 13 milijard EUR. Na isti dan je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 10,7 milijarde EUR z zapadlostjo šest mesecev, poravnana je bila nova v višini 11,9 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 110,8 milijarde EUR (v primerjavi z 222 milijard EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 14. avgusta 2009, povečala za 1,5 milijarde EUR na 7 milijard EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 82,1 milijarde EUR na 264,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 232.118 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 158.429 406
2.1 Terjatve do MDS 17.093 72
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 141.335 333
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 61.288 517
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.924 389
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.924 389
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 727.458 −34.173
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 73.596 −7.189
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 653.646 −27.086
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 207 112
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 9 −10
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 22.607 −1.409
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 311.542 2.716
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 7.033 1.479
7.2 Drugi vrednostni papirji 304.510 1.238
8 Dolg širše države v EUR 36.230 0
9 Druga sredstva 234.162 −2.583
Skupaj sredstva 1.801.757 −34.137
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 772.829 −2.204
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 375.003 −29.141
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 264.188 82.072
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 110.812 −111.212
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 3 −1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 246 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 123.373 −1.249
5.1 Širša država 113.326 −1.141
5.2 Druge obveznosti 10.047 −108
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 98.758 419
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.598 512
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 12.017 −217
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 12.017 −217
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.436 0
10 Druge obveznosti 149.742 −2.258
11 Računi prevrednotenja 187.797 0
12 Kapital in rezerve 72.959 0
Skupaj obveznosti 1.801.757 −34.137
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije