European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 14. august 2009

18. august 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 14. august 2009 forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,6 mia. euro til 198,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
12. august 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 18,5 mia. CHF 17,6 mia.
13. august 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 40,2 mia. USD 45,2 mia.
13. august 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 84 dage USD 4,8 mia. USD 0,5 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som ikke holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,2 mia. euro til 304,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 2,2 mia. euro til 772,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 1,1 mia. euro til 113,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 77 mia. euro til 616,6 mia. euro. Onsdag den 12. august 2009 udløb en primær markedsoperation på 80,8 mia. euro, og en ny på 73,6 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en langfristet markedsoperation på 38,3 mia. euro med en løbetid på en måned, og en ny på 30,7 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 13. august 2009 udløb en langfristet markedsoperation på 33,7 mia. euro med en løbetid på tre måneder, og en ny på 13 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en langfristet markedsoperation på 10,7 mia. euro med en løbetid på seks måneder, og en ny på 11,9 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 110,8 mia. euro (mod 222 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 1,5 mia. euro til 7 mia. euro i ugen, der sluttede den 14. august 2009.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 82,1 mia. euro til 264,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 232.118 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 158.429 406
2.1 Tilgodehavender hos IMF 17.093 72
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 141.335 333
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 61.288 517
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.924 389
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.924 389
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 727.458 −34.173
5.1 Primære markedsoperationer 73.596 −7.189
5.2 Langfristede markedsoperationer 653.646 −27.086
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 207 112
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 9 −10
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 22.607 −1.409
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 311.542 2.716
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 7.033 1.479
7.2 Andre værdipapirer 304.510 1.238
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.230 0
9 Andre aktiver 234.162 −2.583
Aktiver i alt 1.801.757 −34.137
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 772.829 −2.204
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 375.003 −29.141
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 264.188 82.072
2.2 Indlånsfacilitet 110.812 −111.212
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 3 −1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 246 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 123.373 −1.249
5.1 Offentlig forvaltning og service 113.326 −1.141
5.2 Andre forpligtelser 10.047 −108
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 98.758 419
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.598 512
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 12.017 −217
8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.017 −217
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.436 0
10 Andre forpligtelser 149.742 −2.258
11 Revalueringskonti 187.797 0
12 Kapital og reserver 72.959 0
Passiver i alt 1.801.757 −34.137
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt