European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 14. augustā

2009. gada 18. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 14. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā palielinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 198.7 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 12. augusts Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 18.5 mljrd. Šveices franku 17.6 mljrd. Šveices franku
2009. gada 13. augusts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 40.2 mljrd. ASV dolāru 45.2 mljrd. ASV dolāru
2009. gada 13. augusts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 84 dienas 4.8 mljrd. ASV dolāru 0.5 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.2 mljrd. euro (līdz 304.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.2 mljrd. euro (līdz 772.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.1 mljrd. euro (līdz 113.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 77 mljrd. euro (līdz 616.6 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 12. augustā galvenajai refinansēšanas operācijai 80.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 73.6 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 38.3 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 mēnesis pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 30.7 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2009. gada 13. augustā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 33.7 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 3 mēneši pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 13 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 10.7 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 6 mēneši pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 11.9 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 110.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 222 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 14. augustā, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.5 mljrd. euro (līdz 7 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 82.1 mljrd. euro (līdz 264.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 232,118 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 158,429 406
2.1 SVF debitoru parādi 17,093 72
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 141,335 333
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 61,288 517
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,924 389
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,924 389
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 727,458 −34,173
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 73,596 −7,189
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 653,646 −27,086
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 207 112
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 9 −10
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 22,607 −1,409
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 311,542 2,716
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 7,033 1,479
7.2 Pārējie vērtspapīri 304,510 1,238
8 Valdības parāds euro 36,230 0
9 Pārējie aktīvi 234,162 −2,583
Kopā aktīvi 1,801,757 −34,137
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 772,829 −2,204
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 375,003 −29,141
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 264,188 82,072
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 110,812 −111,212
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 3 −1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 246 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 123,373 −1,249
5.1 Saistības pret valdību 113,326 −1,141
5.2 Pārējās saistības 10,047 −108
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 98,758 419
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,598 512
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12,017 −217
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12,017 −217
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,436 0
10 Pārējās saistības 149,742 −2,258
11 Pārvērtēšanas konti 187,797 0
12 Kapitāls un rezerves 72,959 0
Kopā pasīvi 1,801,757 −34,137
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem