European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 14. augustu 2009

18. augusta 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 14. augusta 2009 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch zvýšila o 0,6 mld. EUR na 198,7 mld. EUR.

Mimoriadne obchody

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
12. augusta 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 18,5 mld. CHF 17,6 mld. CHF
13. augusta 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 40,2 mld. USD 45,2 mld. USD
13. augusta 2009 84-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 4,8 mld. USD 0,5 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 1,2 mld. EUR na 304,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 2,2 mld. EUR na 772,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 1,1 mld. EUR na 113,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 77 mld. EUR na 616,6 mld. EUR. V stredu 12. augusta 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 80,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 73,6 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v objeme 38,3 mld. EUR s mesačnou splatnosťou a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 30,7 mld. EUR. Vo štvrtok 13. augusta 2009 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v objeme 33,7 mld. EUR s trojmesačnou splatnosťou a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 13 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v objeme 10,7 mld. EUR so šesťmesačnou splatnosťou a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 11,9 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 110,8 mld. EUR (v porovnaní s 222 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 14. augusta 2009 zvýšil o 1,5 mld. EUR na 7 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 82,1 mld. EUR na 264,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 232 118 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 158 429 406
2.1 Pohľadávky voči MMF 17 093 72
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 141 335 333
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 61 288 517
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 924 389
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 924 389
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 727 458 −34 173
5.1 Hlavné refinančné operácie 73 596 −7 189
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 653 646 −27 086
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 207 112
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 9 −10
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 22 607 −1 409
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 311 542 2 716
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 7 033 1 479
7.2 Ostatné cenné papiere 304 510 1 238
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 230 0
9 Ostatné aktíva 234 162 −2 583
Úhrn aktív 1 801 757 −34 137
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 772 829 −2 204
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 375 003 −29 141
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 264 188 82 072
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 110 812 −111 212
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 3 −1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 246 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 123 373 −1 249
5.1 Verejná správa 113 326 −1 141
5.2 Ostatné záväzky 10 047 −108
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 98 758 419
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 598 512
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 017 −217
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 017 −217
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 436 0
10 Ostatné pasíva 149 742 −2 258
11 Účty precenenia 187 797 0
12 Kapitál a rezervy 72 959 0
Úhrn pasív 1 801 757 −34 137
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá