European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 14 augustus 2009

18 augustus 2009

Posten die geen verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 14 augustus 2009 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,6 miljard naar EUR 198,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en van in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Bijzondere transacties

Valutadatum Type transacties Vervallen bedrag Nieuw bedrag
12 augustus 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 18,5 miljard CHF 17,6 miljard
13 augustus 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 40,2 miljard USD 45,2 miljard
13 augustus 2009 84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 4,8 miljard USD 0,5 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met respectievelijk de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetaire-beleidsdoeleinden aangehouden effecten (passiefpost 7.2) stegen met EUR 1,2 miljard naar EUR 304,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 2,2 miljard naar EUR 772,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 1,1 miljard naar EUR 113,3 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 77 miljard naar EUR 616,6 miljard. Op woensdag 12 augustus 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 80,8 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 73,6 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 38,3 miljard, met een looptijd van een maand, en werd een nieuwe transactie van EUR 30,7 miljard verrekend. Op donderdag 13 augustus 2009 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 33,7 miljard, met een looptijd van drie maanden, en werd een nieuwe transactie van EUR 13 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 10,7 miljard, met een looptijd van zes maanden, en werd een nieuwe transactie van EUR 11,9 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 110,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 222 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetaire-beleidsdoeleinden aangehouden effecten (passiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 14 augustus 2009 met EUR 1,5 miljard naar EUR 7 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 82,1 miljard naar EUR 264,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 232.118 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 158.429 406
2.1 Vorderingen op het IMF 17.093 72
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 141.335 333
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 61.288 517
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.924 389
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.924 389
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 727.458 −34.173
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 73.596 −7.189
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 653.646 −27.086
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 207 112
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 9 −10
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 22.607 −1.409
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 311.542 2.716
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 7.033 1.479
7.2 Overige waardepapieren 304.510 1.238
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.230 0
9 Overige activa 234.162 −2.583
Totaal activa 1.801.757 −34.137
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 772.829 −2.204
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 375.003 −29.141
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 264.188 82.072
2.2 Depositofaciliteit 110.812 −111.212
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 3 −1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 246 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 123.373 −1.249
5.1 Overheid 113.326 −1.141
5.2 Overige verplichtingen 10.047 −108
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 98.758 419
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.598 512
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.017 −217
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.017 −217
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.436 0
10 Overige passiva 149.742 −2.258
11 Herwaarderingsrekeningen 187.797 0
12 Kapitaal en reserves 72.959 0
Totaal passiva 1.801.757 −34.137
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media