Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 24 април 2009 г.

28 април 2009 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 823 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 24 април 2009 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от две централни банки от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 11,8 млрд. евро до 265,4 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Таблица 1. Извънредни транзакции

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
22 април 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 36 млрд. швейцарски франка 36,1 млрд. швейцарски франка
23 април 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 73,8 млрд. щатски долара 66,7 млрд. щатски долара
23 април 2009 г. 84-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 23,9 млрд. щатски долара 12,2 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1,1 млрд. евро до 294,0 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) намаляват с 3,9 млрд. евро до 752,7 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 2,6 млрд. евро до 143,9 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 14,4 млрд. евро до 645,1 млрд. евро. На 22 април 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 249,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 244,1 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 31,1 млрд. евро (при 21,9 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 7,1 млрд. евро до 249,1 млрд. евро.

Други въпроси

По отношение на консолидирания седмичен финансов отчет на Евросистемата към 17 април 2009 г. (публикуван на 21 април 2009 г.) следва да се отбележи, че в показателя други активи (т. 9 от активите) салдото следва да възлиза на 238 965 млн. евро вместо на 238 689 млн. евро, а показателят други задължения (т. 10 от пасивите) следва да бъде 162 964 млн. евро вместо 162 688 млн. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 240 840 −823
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 157 916 901
2.1 Вземания от МВФ 14 350 −5
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 143 566 906
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 125 314 −14 065
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 397 996
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 397 996
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 676 404 −5 261
5.1 Основни операции по рефинансиране 244 126 −5 285
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 432 163 1
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 107 27
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 8 −4
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 31 449 −595
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 293 964 1 135
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 397 0
9 Други активи 240 281 1 316
Общо активи 1 823 963 −16 397
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 752 675 −3 885
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 280 409 2 042
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 249 149 −7 111
2.2 Депозитно улеснение 31 069 9 196
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 192 −43
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 440 120
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 152 284 2 522
5.1 Сектор „Държавно управление“ 143 934 2 631
5.2 Други задължения 8 350 −110
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 184 190 −13 202
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 665 218
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 596 −1 596
8.1 Депозити, салда и други задължения 10 596 −1 596
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 551 0
10 Други задължения 160 357 −2 607
11 Сметки за преоценка 202 952 0
12 Капитал и резерви 72 843 −8
Общо пасиви 1 823 963 −16 397

Данни за контакт за медиите