Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 24. april 2009

28. april 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 24. april 2009, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 823 mio. euro. Faldet afspejlede to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 11,8 mia. euro til 265,4 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
22. april 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 36 mia. CHF 36,1 mia.
23. april 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 73,8 mia. USD 66,7 mia.
23. april 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 84 dage USD 23,9 mia. USD 12,2 mia.

De likviditetstilførende operationer blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1,1 mia. euro til 294,0 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 3,9 mia. euro til 752,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 2,6 mia. euro til 143,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 14,4 mia. euro til 645,1 mia. euro. Onsdag den 22. april 2009 udløb en primær markedsoperation på 249,4 mia. euro, og en ny på 244,1 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro eller næsten det samme som i ugen før. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 31,1 mia. euro (mod 21,9 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 7,1 mia. euro til 249,1 mia. euro.

Andre forhold

Det skal med hensyn til Eurosystemets konsoliderede balance pr. 17. april 2009 (offentliggjort den 21. april 2009) bemærkes, at der under andre aktiver (aktivpost 9) skulle have stået 238.965 mio. euro i stedet for 238.689 mio. euro, og at der under andre forpligtelser (passivpost 10) skulle have stået 162.964 mio. euro i stedet for 162.688 mio. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 240.840 −823
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 157.916 901
2.1 Tilgodehavender hos IMF 14.350 −5
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 143.566 906
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 125.314 −14.065
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.397 996
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.397 996
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 676.404 −5.261
5.1 Primære markedsoperationer 244.126 −5.285
5.2 Langfristede markedsoperationer 432.163 1
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 107 27
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 8 −4
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 31.449 −595
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 293.964 1.135
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.397 0
9 Andre aktiver 240.281 1.316
Aktiver i alt 1.823.963 −16.397
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 752.675 −3.885
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 280.409 2.042
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 249.149 −7.111
2.2 Indlånsfacilitet 31.069 9.196
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 192 −43
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 440 120
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 152.284 2.522
5.1 Offentlig forvaltning og service 143.934 2.631
5.2 Andre forpligtelser 8.350 −110
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 184.190 −13.202
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.665 218
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.596 −1.596
8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.596 −1.596
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.551 0
10 Andre forpligtelser 160.357 −2.607
11 Revalueringskonti 202.952 0
12 Kapital og reserver 72.843 −8
Passiver i alt 1.823.963 −16.397

Medie- og pressehenvendelser