Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 24 april 2009

28 april 2009

Posten die geen verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 24 april 2009 was de daling van EUR 823 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking is getreden.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 11,8 miljard naar EUR 265,4 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en van in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Bijzondere transacties

Valutadatum Type transacties Vervallen bedrag Nieuw bedrag
22 april 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 36 miljard CHF 36,1 miljard
23 april 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 73,8 miljard USD 66,7 miljard
23 april 2009 84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 23,9 miljard USD 12,2 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met respectievelijk de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1,1 miljard naar EUR 294,0 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 3,9 miljard naar EUR 752,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 2,6 miljard naar EUR 143,9 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 14,4 miljard naar EUR 645,1 miljard. Op woensdag 22 april 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 249,4 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 244,1 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 31,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 21,9 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 7,1 miljard naar EUR 249,1 miljard.

Overige aangelegenheden

Met betrekking tot de geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 17 april 2009 (gepubliceerd op 21 april 2009) zij opgemerkt dat voor de post Overige activa (actiefpost 9) een saldo van EUR 238.965 miljoen in plaats van EUR 238.689 miljoen had moeten worden weergegeven, en dat bij Overige passiva (passiefpost 10) EUR 162.964 miljoen in plaats van EUR 162.688 miljoen had moeten staan.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 240.840 −823
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 157.916 901
2.1 Vorderingen op het IMF 14.350 −5
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 143.566 906
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 125.314 −14.065
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.397 996
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.397 996
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 676.404 −5.261
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 244.126 −5.285
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 432.163 1
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 107 27
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 8 −4
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 31.449 −595
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 293.964 1.135
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.397 0
9 Overige activa 240.281 1.316
Totaal activa 1.823.963 −16.397
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 752.675 −3.885
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 280.409 2.042
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 249.149 −7.111
2.2 Depositofaciliteit 31.069 9.196
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 192 −43
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 440 120
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 152.284 2.522
5.1 Overheid 143.934 2.631
5.2 Overige verplichtingen 8.350 −110
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 184.190 −13.202
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.665 218
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.596 −1.596
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.596 −1.596
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.551 0
10 Overige passiva 160.357 −2.607
11 Herwaarderingsrekeningen 202.952 0
12 Kapitaal en reserves 72.843 −8
Totaal passiva 1.823.963 −16.397

Contactpersonen voor de media